Srebrny Certyfikat PZPN

Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

 1. W niniejszej Polityce Prywatności (dalej także: „Polityka”) zawarte są informacje dotyczące postępowania z danymi osobowymi, które są gromadzone bezpośrednio od Państwa (dalej także: „Klient”) lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.
 2. Polityka odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 3. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie internetowej https://www.ap21.eu/ są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Administrator danych i kontakt do niego

 1. Administratorem danych osobowych Klientów oraz odwiedzających stronę www przekazanych dobrowolnie w ramach odwiedzin witryny https://www.ap21.eu/, profilu na Facebook i Instagram oraz w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną jest Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska 21, NIP: 6282268106, e-mail: wojtek.ap21@wp.pl (dalej; „Administrator”).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych ososbowych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 4. Administrator nie powołał Inspektora Danych Osobowych.

Źródło danych.

 1. Jeżeli Klient kontaktował się z Administratorem, dane zostały udostępnione nam bezpośrednio od Klienta.
 2. Witryna realizuje funkcje pozyskiwania danych poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”),

Zakres zbieranych danych

 1. Witryna https://www.ap21.eu/ umożliwia kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu danych identyfikacyjnych (imię), kontaktowych (adres e-mail, numer telefonu), a także związanych z treścią wiadomości.
 2. Administrator gromadzi dane związane z aktywnością Klientów, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Dane Klientów mogą być przetwarzane w celu:
  – udzielania odpowiedzi na zadane pytania, prośbę o kontakt, przekazania oferty i prowadzenia korespondencji w związku z ofertą,
  – nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, wykonania lub rozwiązania stosunku umownego między Klientem i Administratorem, polegającego na świadczeniu usług przez Administratora.
  – marketing bezpośredni usług Administratora;
  – analizy poprzez pliki cookies
  – analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach strony www oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 2.  Podstawą przetwarzania danych osobowych Klientów jest niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, zgoda lub konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną bądź podjęcia na jego żądanie działań przed lub po jej zawarciu, a także marketing bezpośredni własnych usług Administratora.

Prawo do wycofania zgody

Zgodę na przetwarzanie danych Klient może wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Klientem i/lub realizację umowy.

Obowiązek lub dobrowolność podania danych

 1. Podanie danych przez Klientów w celach związanych z zawarciem umowy i realizacją usług jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić zawarcie umowy i realizację usług.
 2. Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników witryny jest dobrowolne. Klienci mogą skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o wizycie na stronie www. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z witryny.

Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych

 1. Klient ma prawo: 
  *żądać od Administratora wglądu do swoich danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
  *żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy Klient zauważy, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  *żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);
  *żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) – np. gdy Klient zauważy, że dane są nieprawidłowe – może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);
  *wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Klienta do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowne żądanie poprzez wiadomość pocztą elektroniczną na adres: wojtek.ap21@wp.pl albo pisemnie na adres siedziby Administratora.

Odbiorcy danych osobowych

 1. Podane przez Klientów dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom poza tymi, którzy posiadają właściwą podstawę prawną, w tym na podstawie umów przetwarzania danych w sposób nie mniej restrykcyjny niż ten jaki zapewnia Administrator danych.
 2. Ponadto, dane Klientów mogą być udostępnione dostawcy hostingu, serwera poczty ,  podmiotom, placówkom i instytucjom, z którymi kontakt jest niezbędny w celu wykonania umowy 

Czas przechowywania danych

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz okres wymagany obowiązkami prawnymi w tym 5 lat od dnia wystawienia ostatniej faktury/rachunku zgodnie z ustawą o rachunkowości a przypadku braku zapłaty lub innych roszczeń przez okres konieczny do dochodzenia roszczenia (przedawnienie). Dane przekazane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
 2. Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym Administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie. 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii

 1. Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.
 2. Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników witryny, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora. 
 3. Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.
 4. Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.
 5. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych.

Postanowienia końcowe

 1. Strona internetowa może, ale nie musi zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka dotyczy tylko strony Administratora.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Niniejsza Polityka jest udostępniana Klientom bezpłatnie także w wersji pdf, która może zostać pobrana na prywatną jednostkę komputerową samodzielnie przez Klienta bez żadnych ograniczeń.